THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 11/16/2022 2:20:00 PM

     Kính gửi:     - Công ty CP Thương mại và Tự động hóa ADI;
- Công ty CP ACS Solutions;
- Công ty cổ phần TTZ Việt Nam.
 
Căn cứ Quyết định số 1680/BTS-KHCL ngày 15/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói hỗn hợp “Cung cấp hệ thống xuất hàng không dừng”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý nhà cung cấp kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói hỗn hợp trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP ACS Solutions;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 3.228.363.732 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, bẩy trăm ba mươi hai đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 108 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty Công ty CP Thương mại và Tự động hóa ADI
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty cổ phần TTZ Việt Nam
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn