THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 2/6/2023 8:51:00 AM

Gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”

Kính gửi:

- Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

- Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Đại Việt;

- Công ty cổ phần Thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới.

Căn cứ Quyết định số 128/BTS-VP ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”;

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Lễ khởi công dự án “Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện”; như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1 Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT) là: 629.365.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian tổ chức: Ngày 09/02/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần Thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn