Thông báo kết quả

Cập nhật: 12/2/2020 10:50:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua xỷ hạt lò điện luyện phốt pho làm phụ gia xi măng

 

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Xuân Lộc Phát;

- Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam;

- Công ty TNHH thương mại Thái Sơn.

Căn cứ Quyết định số 1798/BTS-VT ngày 27/11/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua xỷ hạt lò điện luyện phốt pho làm phụ gia xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Xuân Lộc Phát;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 750.200.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu, hai trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP năng lượng MQC Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại Thái Sơn.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn