Thông báo kết quả

Cập nhật: 6/11/2021 9:48:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất

 

Kính gửi:     

- Công ty TNHH Thanh Tuyền.

- Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn.

- Công ty TNHH vận tải Tiến Ngân.

Căn cứ Quyết định số 695/BTS-VT ngày 10/6/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH vận tải Tiến Ngân;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 15.675.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ, sáu trăm bẩy mươi lăm triệu);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn..

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thanh Tuyền.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn