Thông báo kết quả

Cập nhật: 11/5/2020 3:06:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp than cám phục vụ sản xuất

 
   

Kính gửi:       

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

- Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

- Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh;

- Công ty TNHH Thương mại DHP;

- Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương.

Căn cứ Quyết định số  1691/BTS-VT ngày 04/11/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp than cám phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Các đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương;

1.2. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

2. Tổng giá trị ký hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 77.385.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu đồng), trong đó:

2.1. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 51.590.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng);

2.2. Giá trúng thầu của Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 25.795.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu đồng);

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

5. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

5.1. Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh.

- Lý do: Hiệu lực của Thư chào giá không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

5.2. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

5.3. Công ty TNHH Thương mại DHP.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

6. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn