Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/6/2020 2:31:00 PM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Cung cấp các loại vật tư: thép, que hàn, bu lông phục vụ sửa chữa

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/8/2020 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 11/8/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 11 giờ 00 phút ngày 11/8/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn