Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 2/8/2022 2:36:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp xăng, dầu DO phục vụ sản xuất năm 2022

 

Kính gửi:

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh;

- Công ty cổ phần tập đoàn 68;

- Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa.

 

Căn cứ Quyết định số  305/BTS-VT ngày 28/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắmCung cấp xăng, dầu phục vụ sản xuất năm 2022”;

Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà thầu của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất năm 2022:

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh;

- Công ty cổ phần tập đoàn 68.

1.2. Phần 2: Cung cấp xăng KC RON 95-III phục vụ sản xuất năm 2022:

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh;

2. Tổng giá trị ký hợp đồng:

2.1. Phần 1: Cung cấp Dầu điêzen (DO) phục vụ sản xuất năm 2022: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 39.547.532.500 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, năm trăm đồng). Trong đó:

- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 7.923.422.500 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm hai hai nghìn, năm trăm đồng);

- Công ty cổ phần tập đoàn 68 (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 31.624.110.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi bốn triệu, một trăm mười nghìn đồng).

2.2. Phần 2: Cung cấp xăng KC RON 95-III phục vụ sản xuất năm 2022: (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 182.608.500 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu, sáu trăm linh tám nghìn, năm trăm đồng).

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

5. Địa điểm giao hàng: Tại các điểm mỏ, điểm sản xuất của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn hoặc tại Cửa hàng xăng dầu Bút Sơn hoặc kho/bồn chứa xăng dầu tại Nhà máy xi măng Vicem Bút Sơn, hoặc theo yêu cầu của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Đơn vị không trúng gói mua sắm:

- Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Xuân Hòa. Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về tài chính của cả hai phần của gói mua sắm.

7. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

 

tin cũ hơn