Thông báo KQLCNT 38

Cập nhật: 1/6/2023 11:19:00 AM

Gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2022

Kính gửi:               

- Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

- Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Đại Việt;

- Công ty cổ phần Thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới.

Căn cứ Quyết định số 30/BTS-VP ngày 06/01/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2022;

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh và Công đoàn năm 2022 như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP Tư vấn Thương mại và Đào tạo Quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT) là: 1.048.685.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian tổ chức: Trong tháng 02/2023 hoặc theo yêu cầu cụ thể của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần Thương mại và phát triển du lịch Nụ Cười Mới

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Thương mại và dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn