Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/19/2021 12:00:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất clinker

 

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn;

- Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc;

- Liên danh Công ty Trung Đức và Công ty Minh Long.

Căn cứ Quyết định số 349/BTS-VT ngày 16/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất phong hóa phục vụ sản xuất clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Liên danh Công ty Trung Đức và Công ty Minh Long;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2021 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thiên Sơn

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn