Thông báo KQLC nhà cung cấp 1517

Cập nhật: 7/7/2021 1:43:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư, phụ tùng cho thiết bị khai thác và vận chuyển

Kính gửi:              

                       - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                       - Công ty TNHH Xuân Tùng;

                       - Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 852/BTS-KHCL ngày 7/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư, phụ tùng cho thiết bị khai thác và vận chuyển”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư, phụ tùng cho thiết bị khai thác và vận chuyển” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.246.730.643 đồng;

(Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm bốn sáu triệu, bẩy trăm ba mươi nghìn, sáu trăm bốn ba đồng)

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Xuân Tùng;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn