Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 4598

Cập nhật: 12/31/2020 10:28:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Phục hồi, bảo dưỡng cụm máy nén khí, máy làm khô

 các hạng mục: 2302, 2305, 2306, 2308, 2309, 2311

Kính gửi:             

- Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Aircom;

- Công ty TNHH máy và dịch vụ kỹ thuật Đức Sơn;

- Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Beca Việt Nam.

          Căn cứ Quyết định số 2134/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Phục hồi, bảo dưỡng cụm máy nén khí, máy làm khô các hạng mục: 2302, 2305, 2306, 2308, 2309, 2311”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Phục hồi, bảo dưỡng cụm máy nén khí, máy làm khô các hạng mục: 2302, 2305, 2306, 2308, 2309, 2311” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Aircom;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.353.471.790 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn, bảy trăm chín mươi đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 13 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị và mặt bằng;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH máy và dịch vụ kỹ thuật Đức Sơn.

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Beca Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

 

 

tin cũ hơn