Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 10/26/2020 12:00:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư sửa chữa các máy xúc đá vôi DC1

Kính gửi:                 

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và thiết bị PRIME;

- Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Công ty TNHH Xuân Tùng.

Căn cứ Quyết định số 1644/BTS-KHCL ngày 26/10/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư sửa chữa các máy xúc đá vôi DC1”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư sửa chữa các máy xúc đá vôi DC1” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và thiết bị PRIME;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.716.819.546  đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, tám trăm mười chín nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Xuân Tùng.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn