Thông báo kết quả

Cập nhật: 9/7/2020 12:00:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa

 

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa RESOCO;

- Công ty CP Kỹ thuật Vật liệu chịu lửa;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số  1442/BTS-VT ngày 03/9/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.528.751.600 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi mốt nghìn, sáu trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 01/10/2020 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP Kỹ thuật Vật liệu chịu lửa

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP giải pháp vật liệu chịu lửa RESOCO

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

tin cũ hơn