Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 12/7/2020 10:45:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Vệ sinh môi trường xung quanh nhà máy năm 2021;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 11 giờ 00 phút ngày 07/12/2020 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 11/12/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 11/12/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn