Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 2459

Cập nhật: 11/5/2021 1:40:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa tại các đơn vị

Kính gửi:                   

                   - Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

                   - Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;

                   - Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn.

Căn cứ Quyết định số 1335/BTS-KHCL ngày 05/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa tại các đơn vị”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa tại các đơn vị” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị P.R.I.M.E;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.424.612.200 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi tư triệu, sáu trăm mười hai nghìn, hai trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn