THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật:

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư cho lọc bụi túi

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 28/7/2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 03/8/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn