Thông báo kết quả

Cập nhật: 11/20/2020 1:33:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua nhựa vụn, nilon vụn làm nhiên liệu thay thế

 cho sản xuất Clinker

Kính gửi:     

- Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình;

- Công ty TNHH thương mại XNK Đạt Phong;

- Công ty CP vật tư thiết bị môi trường 13 – Urenco 13.

Căn cứ Quyết định số 1752/BTS-VT ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua nhựa vụn, nilon vụn làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất Clinker”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 4.840.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP vật tư thiết bị môi trường 13 – Urenco 13.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH thương mại XNK Đạt Phong.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn