Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 3/1/2021 9:07:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1102÷A.1104; A.1119÷A.1120; A.1121; A.1249a1/a2; A.1202; A.1206a; A.1233; A.1505; A.1508; A.1401÷A.1407; Van gió 3; A.1402; A.1408; A.1429b1/b2; A.1431; A.1426; A.1410; A.1600a/b thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 01/03/2021 đến trước 10 giờ 10 phút ngày 10/03/2021(trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 10 phút ngày 10/03/2021;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn