THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP (XNT)

Cập nhật: 11/4/2022 4:07:00 PM

Căn cứ Quyết định số 1618/BTS-XNTT ngày 04/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Trang bị biển hiệu Vicem Bút Sơn cho hệ thống phân phối”.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Trang bị biển hiệu Vicem Bút Sơn cho hệ thống phân phối” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Phát;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 480.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

1.5. Địa điểm lắp đặt: Theo yêu cầu của bên A (tại các địa bàn xi măng VICEM Bút Sơn tiêu thụ).

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP truyền thông Kplus

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hồng Quang 239.

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 09/11/2022.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn