Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/1/2022 3:50:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất năm 2022

Kính gửi:       

- Công ty TNHH Phát triển thương mại An phát Việt Nam;

- Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam;

- Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

Quyết định số 408/BTS-VT ngày 01/03/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp thạch cao Oman phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam;

1.2. Tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT 10%: 18.179.040.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Phát triển thương mại An phát Việt Nam

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

4. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

4.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 01/03/2022.

4.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn