Thông báo KQLC nhà cung cấp 619

Cập nhật: 3/19/2021 10:41:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục: A.1102÷A.1104; A.1119÷A.1120; A.1121; A.1249a1/a2; A.1202; A.1206a; A.1233; A.1505; A.1508; A.1401÷A.1407; Van gió 3; A.1402; A.1408; A.1429b1/b2; A.1431; A.1426; A.1410; A.1600a/b thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021

Kính gửi:             

- Công ty CP LILAMA 10.

- Công ty CP LILAMA 69-3.

                                          - Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS.

          Căn cứ Quyết định số 378/BTS-KHCL ngày 19/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: A.1102÷A.1104; A.1119÷A.1120; A.1121; A.1249a1/a2; A.1202; A.1206a; A.1233; A.1505; A.1508; A.1401÷A.1407; Van gió 3; A.1402; A.1408; A.1429b1/b2; A.1431; A.1426; A.1410; A.1600a/b thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: A.1102÷A.1104; A.1119÷A.1120; A.1121; A.1249a1/a2; A.1202; A.1206a; A.1233; A.1505; A.1508; A.1401÷A.1407; Van gió 3; A.1402; A.1408; A.1429b1/b2; A.1431; A.1426; A.1410; A.1600a/b thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP LILAMA 10;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.289.802.727 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm tám chín triệu, tám trăm lẻ hai nghìn, bảy trăm hai bảy đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP LILAMA 69-3

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn