THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP.xntt

Cập nhật: 3/9/2023 4:22:00 PM

Gói mua sắmTrang bị biển hiệu VICEM Bút Sơn cho hệ thống phân phối năm 2023”

Kính gửi:

- Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hồng Quang 239

- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Phát

- Công ty CP truyền thông Kplus

Căn cứ Quyết định số 245/BTS-XNTT ngày 09/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Trang bị biển hiệu VICEM Bút Sơn cho hệ thống phân phối năm 2023”.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Trang bị biển hiệu VICEM Bút Sơn cho hệ thống phân phối năm 2023” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Phát;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 596.744.500 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, năm trăm đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

1.5. Địa điểm lắp đặt: Theo yêu cầu tại các khu vực thị trường của VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hồng Quang 239

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty CP truyền thông Kplus.

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 15/03/2023.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./

tin cũ hơn