THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/29/2022 9:02:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch.

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh.

- Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa - Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - CN Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa.

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn.

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn.

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số  2051/BTS-VT ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Phần 1: Cung cấp vỏ bao KPK phục vụ sản xuất (01)

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh;

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn;

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

1.2. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 147.977.280.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (đã bao gồm thuế GTGT): 51.381.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu đồng);

- Công ty CP nhựa, bao bì Vinh (đã bao gồm thuế GTGT): 51.381.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, ba trăm tám mươi mốt triệu đồng);

- Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn (đã bao gồm thuế GTGT): 22.607.640.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);

- Công ty CP Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng (đã bao gồm thuế GTGT): 22.607.640.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Phần 2: Cung cấp vỏ bao PP phục vụ sản xuất (02)

2.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn;

2.2. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT): 20.761.620.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi mốt triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

3. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

3.1. Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch. Lý do: Lý do: Nhà cung cấp xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào - Phần 1: Cung cấp vỏ bao KPK phục vụ sản xuất (01).

3.2. Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa - Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - CN Công ty CP tập đoàn hóa chất nhựa. Lý do: Nhà cung cấp xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào - Phần 2: Cung cấp vỏ bao PP phục vụ sản xuất (02).

4. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn