Thông báo KQLC nhà cung cấp 411

Cập nhật: 2/24/2022 2:50:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vỏ con lăn nghiền liệu HM A1219

Kính gửi:              

                            - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

                            - Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

                             - Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

  Căn cứ Quyết định số 372/BTS-KHCL ngày 24/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vỏ con lăn nghiền liệu HM A1219”,

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 5.888.080.000 đồng;

Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm tám tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Cơ khí đúc Quốc Thái.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn