Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 11/25/2022 2:13:00 PM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

 

Kính gửi:       

- Công ty TNHH RISAI;

- Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz;

- Công ty TNHH Thương mại quốc tế TTBC.

Căn cứ Quyết định số 1736/BTS-VT ngày 25/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP xây dựng chịu lửa Burwitz;

1.2. Tổng giá trị ký kết hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT: 6.851.520.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 05/01/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH RISAI

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thương mại quốc tế TTBC

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn