Thông báo kết quả

Cập nhật: 8/11/2020 8:12:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất giàu hàm lượng silic phục vụ sản xuất

Kính gửi:     

- Công ty TNHH nguyên liệu Thiên Sơn;

- Công ty CP đầu tư xây dựng giao thông 577;

-  Công ty TNHH Thi Sơn;

- Công ty TNHH vận tải Tiến Ngân.

Căn cứ Quyết định số 1287/BTS-VT ngày 06/8/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp đất giàu hàm lượng silic phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH nguyên liệu Thiên Sơn (Địa chỉ: Thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam);

1.2. Công ty TNHH vận tải Tiến Ngân (Địa chỉ: Khu Tái định cư, phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, Hà Nam).

2. Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 4.812.500.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm mười hai triệu, năm trăm nghìn đồng), trong đó:

2.1. Công ty TNHH nguyên liệu Thiên Sơn (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.406.250.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm linh sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

2.1. Công ty TNHH vận tải Tiến Ngân (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.406.250.000 (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm linh sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu cụ thể của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Thi Sơn.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP đầu tư xây dựng giao thông 577.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn