THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 1/21/2022 3:22:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí HM A.1202; A.1404; A.1409 thuộc kế hoạch số 2543 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2022
 
       Kính gửi:     - Công ty CP lilama 10;
- Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh;
- Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS.
 
Căn cứ Quyết định số 155/BTS-KHCL ngày 21/01/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí HM A.1202; A.1404; A.1409 thuộc kế hoạch số 2543 sửa chữa công đoạn lò nung dây chuyền 2 lần 1/2022”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Dịch vụ công nghiệp MIS;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.578.787.828 đồng (bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bẩy mươi tám triệu, bẩy trăm tám mươi bẩy nghìn, tám trăm hai mươi tám đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 11 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn bàn giao thiết bị để sửa chữa
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP lilama 10
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Xây lắp Quảng Ninh
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn