Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 3/20/2023 2:25:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất

 

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty cổ phần phát triển Cemtech;

- Công ty TNHH Bitex Việt Nam;

- Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Vật liệu HQ & Công ty TNHH Thiết bị TDT Việt Nam.

 

Căn cứ Quyết định số 283/BTS-VT ngày 20/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ gia trợ nghiền loại 2 phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Vật liệu HQ & Công ty TNHH Thiết bị TDT Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.212.222.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười hai triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty cổ phần phát triển Cemtech.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Bitex Việt Nam.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn