TB KẾT QUẢ LCNT PKH

Cập nhật: 3/17/2021 8:30:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1314; A.1239, A.1429; A.1241, A.1402, A.1431; A.1401-1407; A.1409; A.1520, A.1522, A.1509a.1/2; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1503a/b; A.1530, A.1533; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021

Kính gửi:                     

- Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Tây Bắc;

- Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Việt;

- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tiến Thịnh.

Căn cứ Quyết định số 364/BTS-KHCL ngày 17/3/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1314; A.1239, A.1429; A.1241, A.1402, A.1431; A.1401-1407; A.1409; A.1520, A.1522, A.1509a.1/2; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1503a/b; A.1530, A.1533; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục A.1314; A.1239, A.1429; A.1241, A.1402, A.1431; A.1401-1407; A.1409; A.1520, A.1522, A.1509a.1/2; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1503a/b; A.1530, A.1533; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504 thuộc kế hoạch sửa chữa công đoạn lò nung DC2 lần 1/2021” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Tây Bắc;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.111.946.629 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm mười một triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn, sáu trăm hai mươi chín đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 09 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị để sửa chữa.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Tiến Thịnh.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty Cổ phần công nghiệp Đại Việt.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn