Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 4597

Cập nhật: 12/31/2020 3:14:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM.1233

Kính gửi:             

                      - Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

                       - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

                       - Công ty TNHH cơ khí đúc Quốc Thái;

Căn cứ Quyết định số 2133/BTS-KHCL ngày 31/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM.1233”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu HM.1233” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP cơ khí đúc Hồng Hà;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.436.933.498 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm chín tám đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH cơ khí đúc Quốc Thái;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn