Thông báo kết quả 857 (VP)

Cập nhật: 6/10/2022 10:30:00 AM

                                                                  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

                       Gói dịch vụ: “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty”

 

Kính gửi:              

                  - Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn;

                  - Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Cương;

                  - Liên danh: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Phát Thịnh -  Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thi Nam.

Căn cứ Quyết định số 857/BTS-VP ngày 10/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty”.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ: “Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tài sản trong Công ty” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Liên danh: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Phát Thịnh - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thi Nam;

1.2. Giá trúng gói dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 2.566.080.000 đồng. Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn;

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đại Cương.

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

2.2. Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thanh Sơn.

- Lý do: Giá chào hàng chưa đảm bảo cạnh tranh.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý nhà cung cấp được biết./.

 

tin cũ hơn