Thông báo KQLC nhà cung cấp 1628

Cập nhật: 7/21/2021 4:32:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1175, 1656, 1684; 1624; 1642, 1658, 1630, 1696; 1650; 1654, 1655, 1679, 1681, 1669, 1661, 1652EC1; 1692, 1685; B.1629; A.1624; A.1628B, A.1615; A.1633 thuộc kế hoạch sửa chữa Xưởng xi măng DC 1+2 lần 2

Kính gửi:              

- Công ty CP LILAMA 10.

- Công ty CP LILAMA 69-3.

                                           - Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS.

          Căn cứ Quyết định số 924/BTS-KHCL ngày 21/07/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1175, 1656, 1684; 1624; 1642, 1658, 1630, 1696; 1650; 1654, 1655, 1679, 1681, 1669, 1661, 1652EC1; 1692, 1685; B.1629; A.1624; A.1628B, A.1615; A.1633 thuộc kế hoạch sửa chữa Xưởng xi măng DC 1+2 lần 2”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Sửa chữa cơ khí các hạng mục: 1175, 1656, 1684; 1624; 1642, 1658, 1630, 1696; 1650; 1654, 1655, 1679, 1681, 1669, 1661, 1652EC1; 1692, 1685; B.1629; A.1624; A.1628B, A.1615; A.1633 thuộc kế hoạch sửa chữa Xưởng xi măng DC 1+2 lần 2” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP LILAMA 10;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 960.946.639 đồng

(Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi triệu, chín trăm bốn sáu nghìn, sáu trăm ba chín đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP công nghiệp dịch vụ MIS

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty CP LILAMA 69-3

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn