ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vùng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:justify">Hưởng ứng ph&aacute;t động Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2024 v&agrave; Th&aacute;ng h&agrave;nh động về ATVSLĐ năm 2024 với chủ đề &ldquo;Đo&agrave;n kết c&ocirc;ng nh&acirc;n, triển khai nghị quyết&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tăng cường đảm bảo an to&agrave;n, vệ sinh lao động tại nơi l&agrave;m việc v&agrave; trong chuỗi cung ứng&rdquo; của Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty xi măng Việt Nam,&nbsp;h&ocirc;m nay, ng&agrave;y 23/5/2024, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n phối hợp tổ chức thăm hỏi, động vi&ecirc;n, tặng qu&agrave; cho 36 c&ocirc;ng nh&acirc;n bị tai nạn lao động; mắc bệnh nghề nghiệp; đo&agrave;n vi&ecirc;n, người lao động ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn với 15 suất qu&agrave; từ C&ocirc;ng đo&agrave;n X&acirc;y dựng Việt Nam, 36 suất qu&agrave; từ C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Xi măng Việt Nam v&agrave; 36 suất qu&agrave; từ C&ocirc;ng đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CP xi măng VICEM B&uacute;t Sơn.</p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/86d4792ad340731e2a51.jpg" /></p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/z5468728754115_8f4f3c384810073d6630dbaa3c470b2f.jpg" /></p>

<p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra C&ocirc;ng ty CP xi măng VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; tổ chức thực hiện c&aacute;c hoạt động:</p>

<p style="text-align:justify">- Tuy&ecirc;n truyền, phổ biến kịp thời chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; tổ chức huấn luyện an to&agrave;n lao động, vệ sinh lao động v&agrave; ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ theo qui định của Nh&agrave; nước v&agrave; tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động Th&aacute;ng h&agrave;nh động về ATVSLĐ v&agrave; Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n.</p>

<p style="text-align:justify">- Phối hợp c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền tổ chức kiểm tra định kỳ về ATVSLĐ, PCCN v&agrave; m&ocirc;i trường 6 th&aacute;ng đầu năm, để kịp thời ph&aacute;t hiện, cảnh b&aacute;o, giảm thiểu t&aacute;c hại của c&aacute;c yếu tố nguy hiểm, c&oacute; hại cho người lao động.</p>

<p style="text-align:justify">- Trong th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; thực hiện việc chăm s&oacute;c sức khỏe cho người lao động qua việc tổ chức kh&aacute;m sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV-NLĐ.</p>

<p style="text-align:justify">- Tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c đơn vị hưởng ứng phong tr&agrave;o thi đua &ldquo;NG&Agrave;Y THỨ 6 XANH&rdquo; người lao động dọn vệ sinh m&ocirc;i trường tại nơi l&agrave;m việc v&agrave;o thứ 6 h&agrave;ng tuần nhằm giữ g&igrave;n m&ocirc;i trường Xanh &ndash; Sạch &ndash; Đẹp.</p>

<p style="text-align:justify">Năm nay, th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n được diễn ra trong rất nhiều kh&oacute; khăn về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế cả nước cũng như của ng&agrave;nh xi măng n&oacute;i chung v&agrave; của c&ocirc;ng ty, c&aacute;c hoạt động của th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n thể hiện sự chăm lo, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của NLĐ, x&acirc;y dựng quan hệ lao động h&agrave;i h&ograve;a, ổn định, tiến độ trong C&ocirc;ng ty của c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, c&ocirc;ng đo&agrave;n của C&ocirc;ng ty.</p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để CBCNV-NLĐ c&ocirc;ng ty thể hiện vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, s&aacute;ng tạo trong việc vượt kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ SXKD năm 2024 của c&ocirc;ng ty.</p>

<p style="text-align:center"><em>H&igrave;nh ảnh C&ocirc;ng đo&agrave;n tặng qu&agrave; cho&nbsp;ĐVCĐ-NLĐ nh&acirc;n dịp th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2024</em></p>

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/z5468729072713_b9bf98e3f1eb9a21878b40d0d2bfeb9a.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/z5468729060593_79121d283db75dac02c7ca1abaedc8cb.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/z5468729120153_b1d10823f893181fac76646a63791ce6.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/8d84b53a1f50bf0ee6415.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/d1792cc586af26f17fbe12.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/ecba0204a86e0830517f4.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/cea92d11877b27257e6a6.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/ce21e89d42f7e2a9bbe69.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/cb6ef7d05dbafde4a4ab10.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/6c3e5580ffea5fb406fb7.jpg" /><img alt="" src="/Data/images/Tintuc/CongDoan-DoanTN/Nam%202024/4b7774c9dea37efd27b211.jpg" /></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>
    Hưởng ứng phát động Tháng Công nhân năm 2024 và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết” và “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty xi măng Việt Nam, hôm nay, ngày 23/5/2024, chính quyền và công đoàn phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 36 công nhân bị tai nạn lao động; mắc bệnh nghề nghiệp;
  • Duy trì thực hiện 'NGÀY THỨ 6 XANH'
    Phong trào thi đua “NGÀY THỨ 6 XANH” được Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn công ty phát động từ đầu năm 2021, được tất cả các đơn vị và đông đảo CBCNV-LĐ tham gia, không chỉ thực hiện trong ngày thứ 6 hàng tuần mà còn được thực hiện trong các ngày khác trong tuần, đã tạo được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đã được các cấp Công đoàn khen thưởng.
    Cập nhật: 11/10/2023 12:40:00 PM
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com