THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 6/16/2022 10:58:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp phụ tùng bảo dưỡng máy Xray và hóa chất phục vụ thử nghiệm

Kính gửi:             

                      - Công ty CP XNK máy và thiết bị PRIME;

                       - Công ty TNHH Xuân Tùng;

                       - Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp An Thái;

Căn cứ Quyết định số 881/BTS-KHCL ngày 16/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp phụ tùng bảo dưỡng máy Xray và hóa chất phục vụ thử nghiệm”.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp phụ tùng bảo dưỡng máy Xray và hóa chất phục vụ thử nghiệm” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP XNK máy và thiết bị PRIME;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 1.861.471.265 đồng

(Bằng chữ: Một tỉ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn, hai trăm sáu mươi lăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Xuân Tùng  ;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp An Thái;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn