THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 12/17/2021 2:15:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa

 
   

Kính gửi:       

- Công ty CP Ameco;

- Công ty TNHH xây lắp chịu lửa và thương mại HTM;

- Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref.

 

Căn cứ Quyết định số 1574/BTS-VT ngày 17/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty CP Phát triển Vật liệu chịu lửa Novaref;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.594.351.749 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm chín mươi tư triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn, bảy trăm bốn mươi chín đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH xây lắp chịu lửa và thương mại HTM

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP Ameco

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn