HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

Cập nhật: 12/15/2022 9:18:00 AM

Định hướng chiến lược "sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên không tái tạo" theo mô hình "kinh tế tuần hoàn". Vicem Bút Sơn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 291/GPMT-BTNMT ngày 07/11/2022 cho phép sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng. Khối lượng tiếp nhận và đồng xử lý 224.400 tấn chất thải nguy hại/năm, 179.000 tấn chất thải rắn thông thường/năm và bùn tự nhiên 500.000 tấn/năm trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung Hồ sơ năng lực đồng xử lý chất thải nguy hại trong file .pdf đính kèm:

 /Data/files/HO%20SO%20CONG%20TY/HoSoNangLuc.12.2022.pdf