ĐẢM BẢO NGUỒN XI MĂNG CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
"Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thuộc Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam, Là công ty hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"
ĐƯA XI MĂNG ĐẾN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
"Đưa xi măng về nông thôn, vùng sâu vùng xa là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. "
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN" luôn mong muốn xây dựng những mối quan hệ thân thiện, bền vững trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi và tin tưởng lẫn nhau."
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
"XI MĂNG VICEM BÚT SƠN luôn phấn đấu sử dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ “xanh, sạch” thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm và giảm thiểu tác động đến môi trường "
  • <p style="text-align:center"><em>Bộ trưởng Bộ X&acirc;y dựng Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Bộ X&acirc;y dựng tới thăm v&agrave; l&agrave;m việc với VICEM tại VICEM B&uacute;t Sơn.</em></p>

<p style="text-align:justify"><strong>Tạo động lực để tăng trưởng</strong></p>

<p style="text-align:justify">Theo &ocirc;ng L&ecirc; Hữu H&agrave; - Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc VICEM, thực hiện Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển vật liệu x&acirc;y dựng (VLXD) Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến năm 2050; Đề &aacute;n t&aacute;i cấu tr&uacute;c to&agrave;n diện Tổng c&ocirc;ng ty giai đoạn 2019 - 2025 đ&atilde; được Bộ X&acirc;y dựng ph&ecirc; duyệt; thực hiện kế hoạch 5 năm; VICEM đẩy mạnh t&aacute;i cấu tr&uacute;c to&agrave;n diện; tập trung đổi mới s&aacute;ng tạo. Hiện VICEM đang r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c d&acirc;y chuyền sản xuất clinker để xử l&yacute; n&uacute;t thắt, tiết giảm chi ph&iacute; sản xuất, đẩy mạnh xử l&yacute; r&aacute;c, tăng sử dụng nguy&ecirc;n nhi&ecirc;n liệu thay thế; vừa đảm bảo hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp, đồng thời chung tay c&ugrave;ng x&atilde; hội, cộng đồng, đất nước g&oacute;p phần xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề m&ocirc;i trường.</p>

<p style="text-align:justify">Với quyết t&acirc;m cao, từ năm 2019 đến nay, VICEM B&uacute;t Sơn l&agrave; một trong những đơn vị đi đầu trong VICEM triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh đổi mới s&aacute;ng tạo. Trải qua 25 năm x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển; trước khi cải tạo, d&acirc;y chuyền 1 của VICEM B&uacute;t Sơn (do h&atilde;ng Technip - Ph&aacute;p thiết kế, cung cấp v&agrave; lắp đặt) chưa đạt năng suất thiết kế, ti&ecirc;u hao điện, nhiệt ở mức cao. Vận tốc liệu tại đ&aacute;y C4, C5 qu&aacute; cao so với ti&ecirc;u chuẩn; do thời gian lưu liệu tr&ecirc;n calciner ngắn n&ecirc;n phải sử dụng than c&oacute; phẩm cấp cao. Đ&acirc;y l&agrave; n&uacute;t thắt lớn cần th&aacute;o gỡ, nhất l&agrave; trong bối cảnh thị trường xi măng dư cung, thiếu than v&agrave; phải sử dụng than c&aacute;m c&oacute; phẩm cấp thấp.</p>

<p style="text-align:justify">Sau khi khảo s&aacute;t hiện trường, lập phương &aacute;n cải tạo, b&aacute;o c&aacute;o kinh tế kỹ thuật; VICEM B&uacute;t Sơn ra phương &aacute;n cải tạo; th&agrave;nh lập hội đồng, tổ nh&oacute;m chuy&ecirc;n tr&aacute;ch; c&ugrave;ng nh&agrave; thầu (C&ocirc;ng ty Amic) v&agrave; đơn vị thi c&ocirc;ng (LILAMA 69.3 - Burtech) l&ecirc;n tiến độ thi c&ocirc;ng chi tiết từng hạng mục; chuẩn bị mặt bằng trước khi dừng l&ograve;; c&aacute;c c&ocirc;ng việc khi dừng l&ograve;. Đồng thời, kiểm tra gi&aacute;m s&aacute;t đ&ocirc;n đốc, th&aacute;o gỡ vướng mắc ph&aacute;t sinh. VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; cải tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng calciner để n&acirc;ng thời gian lưu liệu; thay 2 ống lồng C5; thay cyclone C5 để giảm sụt &aacute;p v&agrave; giảm vận tốc gi&oacute;, tốc độ liệu...</p>

<p style="text-align:justify">Hiệu quả từ cải tạo, xử l&yacute; n&uacute;t thắt d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ ở VICEM B&uacute;t Sơn được chứng minh bằng thực tế kết quả sản xuất, kinh doanh của DN. Năng suất tăng từ 3.950 tấn clinker/ng&agrave;y l&ecirc;n 4.502, 2 tấn clinker/ng&agrave;y; giảm ti&ecirc;u hao than về 798,18 kcal/kg clinker; tiết kiệm điện 1 năm 6,9 tỷ đồng; tiết kiệm than 1 năm 25,524 tỷ đồng.</p>

<p style="text-align:justify">Thậm ch&iacute;, năng suất l&ograve; của VICEM B&uacute;t Sơn c&ograve;n vượt chỉ ti&ecirc;u đặt ra; mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; đưa năng suất l&ograve; từ 3.950 tấn clinker/ng&agrave;y l&ecirc;n 4.100 tấn clinker/ng&agrave;y; nhưng hiện d&acirc;y chuyền đang vận h&agrave;nh 4.400 - 4.500 tấn clinker/ng&agrave;y; chỉ ti&ecirc;u điện giảm 3kw/tấn; ti&ecirc;u hao nhiệt giảm. Từ thiết kế ban đầu sử dụng than phẩm cấp cao, k&egrave;m dầu; giờ d&ugrave;ng than phẩm cấp thấp, sử dụng được nguồn nhi&ecirc;n liệu thay thế l&agrave; r&aacute;c thải 27 - 28%, đưa VICEM B&uacute;t Sơn trở th&agrave;nh DN c&oacute; chi ph&iacute; biến đổi thấp nhất VICEM, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; gi&uacute;p DN xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề m&ocirc;i trường cho x&atilde; hội v&agrave; đất nước.</p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align:justify"><img alt="VICEM Bút Sơn: Tạo động lực để phát triển bền vững" src="https://baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/2023/012023/17/11/6220230117111108.png?rt=20230117111226" title="VICEM Bút Sơn: Tạo động lực để phát triển bền vững" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align:justify"><strong>Chuyển đổi sản xuất xanh</strong></p>

<p style="text-align:justify">L&agrave; một trong những DN ti&ecirc;n phong trong ng&agrave;nh Xi măng chuyển đổi sản xuất xanh v&agrave; sử dụng năng lượng hiệu quả, triển khai kinh tế tuần ho&agrave;n, từ năm 2020, VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; sử dụng sử dụng chất thải từ c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng, n&ocirc;ng nghiệp kh&aacute;c (b&ugrave;n thải, r&aacute;c thải), tro, xỉ, thạch cao nh&acirc;n tạo... để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả t&agrave;i nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng t&aacute;i tạo (đ&aacute; v&ocirc;i, s&eacute;t, than...) nhằm giảm gi&aacute; th&agrave;nh sản xuất; đồng thời g&oacute;p phần giải quyết c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường cho đất nước. Đến năm 2021, C&ocirc;ng ty đ&atilde; tối ưu h&oacute;a hệ thống, n&acirc;ng tỷ lệ đốt r&aacute;c l&ecirc;n 21-22%.</p>

<p style="text-align:justify">Một tin vui ng&agrave;y 07/11/2022, VICEM B&uacute;t Sơn đ&atilde; được Bộ TN&amp;MT cấpGiấy ph&eacute;p cho sử dụng chất thải rắn th&ocirc;ng thường, chất thải rắn nguy hại l&agrave;m nguy&ecirc;n, nhi&ecirc;n liệu thay thế v&agrave; đồng xử l&yacute; chất thải trong sản xuất xi măng. Sau khi được sự chấp thuận của Bộ TN&amp;MT v&agrave; UBND tỉnh H&agrave; Nam, VICEM B&uacute;t Sơn thử nghiệm vận h&agrave;nh đồng xử l&yacute; chất thải nguy hại, khối lượng xử l&yacute; tăng th&ecirc;m 1.400 tấn chất thải nguy hại/th&aacute;ng, gồm b&ugrave;n thải nguy hại, c&aacute;c loại đất đ&aacute; thải c&oacute; nhiễm th&agrave;nh phần nguy hại, giẻ lau d&iacute;nh dầu, nhựa vụn d&iacute;nh dầu, chất hấp thụ, vật liệu lọc giẻ lau; dầu thải, nhũ tương thải, sơn, vecni thải&hellip;</p>

<p style="text-align:justify">Thời gian tới, VICEM B&uacute;t Sơn đẩy mạnh triển khai với mục ti&ecirc;u đạt tỷ lệ thay thế nhiệt l&ecirc;n đến 40 - 50%, sử dụng chất thải đa dạng, n&acirc;ng cao tỷ lệ sử dụng b&ugrave;n thải kết hợp đồng xử l&yacute; chất thải nguy hại, đẩy mạnh sử dụng tro xỉ, thạch cao nh&acirc;n tạo. Mở rộng nghi&ecirc;n cứu, triển khai VLXD carbon thấp v&agrave; tham gia qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng carbon. Nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm xi măng, b&ecirc; t&ocirc;ng th&acirc;n thiện hơn với m&ocirc;i trường như xi măng sử dụng cấp phối l&agrave; VLXD đổ thải; b&ecirc; t&ocirc;ng sử dụng c&aacute;t biển v&agrave; nước biển cho c&aacute;c v&ugrave;ng hải đảo, v&ugrave;ng bị ảnh hưởng bởi ngập mặn; xi măng đất s&eacute;t nung LC3&hellip;Khai ph&aacute; tiềm năng về năng lượng t&aacute;i tạo trong nh&agrave; m&aacute;y xi măng (năng lượng mặt trời, ph&aacute;t điện nhờ tận dụng c&aacute;c nguồn nhiệt ph&aacute;t thải c&oacute; nhiệt thấp hơn v&agrave; từ đốt r&aacute;c thải&hellip;) nhằm giảm thiểu ph&aacute;t thải từ điện để giảm ph&aacute;t thải CO2 r&ograve;ng. Đồng thời, nghi&ecirc;n cứu, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ về thu giữ v&agrave; sử dụng carbon tạo nguồn năng lượng t&aacute;i tạo tuần ho&agrave;n, hướng đến mục ti&ecirc;u ph&aacute;t thải r&ograve;ng bằng 0 trong sản xuất xi măng.</p>

<p style="text-align:justify">VICEM B&uacute;t Sơn l&agrave; một trong những DN t&iacute;ch cực thực hiện dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tận dụng nhiệt thừa kh&iacute; thải cho hai d&acirc;y chuyền sản xuất clinker. Dự &aacute;n đang được triển khai, dự kiến khi đưa v&agrave;o hoạt động sẽ gi&uacute;p VICEM B&uacute;t Sơn tự chủ được 25 - 30% điện cho sản xuất, giảm bụi v&agrave; nhiệt ph&aacute;t thải ra m&ocirc;i trường.</p>

<p style="text-align:justify">Năm 2022, mặc d&ugrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh cơ bản được kiểm so&aacute;t, ng&agrave;nh Xi măng n&oacute;i chung, c&aacute;c DN xi măng n&oacute;i ri&ecirc;ng vẫn phải đối mặt với nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức nhưng VICEM B&uacute;t Sơn vẫn đạt được những con số rất ấn tượng. Tổng sản lượng ti&ecirc;u thụ đạt hơn 3,47 triệu tấn, trong đ&oacute; xi măng khoảng 3,15 triệu tấn v&agrave; clinker đạt hơn 322.000 tấn.</p>

<p style="text-align:right"><strong><em>baoxaydung.com.vn</em></strong></p>
    Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi sản xuất xanh, giảm chi phí biến đổi để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn đã tạo động lực vững chắc cho tăng trưởng. Trong bối cảnh thị trường xi măng khó khăn, thách thức, chiến lược của VICEM Bút Sơn được đánh giá là hiệu quả và đúng hướng.
  • HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI
    Định hướng chiến lược "sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên không tái tạo" theo mô hình "kinh tế tuần hoàn". Vicem Bút Sơn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 291/GPMT-BTNMT ngày 07/11/2022 cho phép sử dụng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng.
    Cập nhật: 12/15/2022 9:18:00 AM
TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 1

Địa bàn: Hà Nội, Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Hoa Sữa, Khu đô thị Vinhomes

Điện thoại: 0913 294 737

Email: vicembutson.tt1@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 2

Địa bàn: Hà Nam, Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351. 3853 376 Fax: 0351. 3853 376

Email: vicembutson.tt2@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 3

Địa bàn: Nam Định, Thái Bình

Địa chỉ: N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Nam Định

Điện thoại: 0350. 3838 485

Fax: 0350. 3838 485

Email: vicembutson.tt3@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 4

Địa bàn: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên

Địa chỉ: Số 017, Phạm Văn Xảo, Phường Phố Mới, Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 0973 626 888

Email: vicembutson.tt4@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 5

Địa bàn: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Phường Khai Quang,TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) 03203 821 092

Fax: 0211. 625 0323

Email: vicembutson.tt5@gmail.com

TRUNG TÂM TIÊU THỤ SỐ 6

Địa bàn: Hưng Yên, Thái Bình

Địa chỉ: Số 107 Tân Sáng, đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hưng Yên

Điện thoại:0321. 3536 268

Fax: 0321. 3536 268

Email: vicembutson.tt6@gmail.com